skip to Main Content

Klage om CPH Terminal 3

Klagesagen ikke vundet – den afgøres først (forventeligt til oktober), og for det andet er der kun klaget over et enkelt element af udbygningen – hvad der foregår med resten af lufthavnens projekt om udbygning ved vi ikke.

Tårnby Kommune gav dispensation fra plangrundlaget i oktober 2018 til en udbygning af Terminal 3. Sagen er påklaget til Planklagenævnet og Miljø- og fødevarenævnet. CPH prøvede at afvise klagen med henvisning til, at klageren ikke var klageberettiget. 

Planklagenævnet har givet medhold i, at klageren er klageberettiget. Der udover har klagenævnet afgjort at klagen har opsættende virkning frem til selve indholdet af klagen afgøres forventeligt i oktober 2019 – det vil sige, at CPH ikke kan gå igang med udbygningen af Terminal 3. Hvis selve indholdet af klagen afvises, kan CPH genoptage planerne om at udvide Terminal 3. Der er således ikke givet medhold i selve klagen endnu, men medhold i, at klageren er klageberettiget og afgjort at klagen har opsættende virkning.

13.5. 2019. Klagesagen rummer følgende 9 dokumenter:
1) Den annonce, der var på Tårnby Kommunes hjemmeside i oktober 2018, hvor de orienterede om at der var givet landzonetilladelse til Lufthavnen således at de kan udvide Terminal 3. Se her.

2) Klagerens klage til planklagenævnet fra november 2018, hvor klageren klager over at Tårnby Kommune har givet dispensation til lufthavnen idet klageren mener udvidelsen er et led i en større udbygning, der kræver et nyt plangrundlag og en dertil hørende VVM-proces (dvs. vurdering af miljøpåvirkning). Se her.

3) Når der klages over en kommunal afgørelse, der vedrører andre parter end kommunen, sender kommunen klagen i partshøring. Bilag 3 er Lufthavnens svar til klagen. Se her.

4) Tårnby Kommunes bemærkninger til klagen (indsendt til planklagenævnet) Se her.

5) Tårnby Kommunes oprindelige afgørelse, som blev fremsendt til lufthavnen i oktober 2018. Det er her kommunen giver dispensation og landzonetilladelse til udvidelsen af Terminal 3. Tårnby Kommune har sendt afgørelsesbrevet til Planklagenævnet, som et led i behandlingen af sagen.
Se her.

6) Erhvervsministeriets samtykke til Tårnby Kommunes dispensation. Det er et samtykke Kommunen har indhentet fra Erhvervsstyrelsen (med integrerede bemærkninger fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) i august 2018. Dvs. som et led i Tårnby Kommunes sagsbehandling af lufthavnens ansøgning, og inden Tårnby Kommune gav tilladelsen. Samtykkebrevet er sendt til Planklagenævnet ifm. behandlingen af klagen. Det er tydeligt, styrelserne kun har forholdt sig til sagen ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv – det ser ikke ud til at miljøstyrelsen er blevet hørt …. 😉
Se her.

7) Orientering om at Planklagenævnet ikke behandler forhold vedr. VVM-redegørelser. Se her.

8) Klagerens klage til Miljø- og fødevareklagenævnet, så der også kan blive taget stilling til hvorvidt beslutningen bør være VVM-pligtig. Se her.

9) Orientering fra Planklagenævnet om, at klageren er klageberettiget samt at klagen har opsættende virkning. Se her.

Nævnet oplyser at sagen forventes afklaret primo oktober 2019.Klageren har d. 11.5. 2019 skrevet til Tårnby Kommune, og bedt dem bekræfte at lufthavnen har standset byggeriet frem til sagens afgørelsen. Klageren har endnu ikke hørt fra Tårnby Kommune.

Back To Top
X