skip to Main Content

Teknisk baggrund og dokumentation

Flyvningen står på verdensplan for ca. 6% af på virkningen af klodens klima. I Europa for godt 11%. Flyvningen er i vækst, og er siden 1990 globalt steget med 90%. I EU var stigningen 5% per år før Corona. Væksten ser ikke ud til at stoppe af sig selv, tværtimod.

https://www.statistikbanken.dk/flyv92

Corona pandemien er slået hårdt igennem for luftfarten herhjemme. Den internationale flytrafik fik den største nedgang med et passagerfald på 77 pct., mens den nationale trafik faldt 57 pct.

Blandt de største danske lufthavne ramte tilbageslaget hårdest for lufthavnene med relativ flest internationale rejsende, København, Billund og Aarhus lufthavne, mens Aalborg med en relativ stor andel national transport havde en mindre tilbagegang end de øvrige med et fald på 65 pct. ift. omkring 75 pct. for de tre andre.

De mindre lufthavne heriblandt Bornholm, Midtjylland og Sønderborg med primært national passagertransport havde samlet en nedgang på 52 pct.

Flyenes klimapåvirkning

Der cirkulerer mange tal om transportmidler og deres klima påvirkning. Men faktisk er der fastslåede måder at regne på, som anerkendes internationalt. Vi vil hér henvise til de anerkendte kilder, som normalt bruges.

Om flyvningen gælder det særlige, at CO2-udledningerne foregår højt oppe i atmosfæren. Det skader klimaet mere end hvis CO2‘en “blot” var udledt ved jordoverfladen. Men det er et svært og hidtil lavt prioriteret forskningsfelt, som nu er ved at nærme sig en bredt anerkendt konklusion.

Se vores oversigt over de videnskabelige beregninger for RFI

Lad os se på hvad anerkendte kilder siger om flyenes skadelige virkninger på klimaet:

CO2-udslip fra forskellige transportmidler

Det Europæiske Miljøagenturs har tal, hvor CO2-udledninger er opgjort for forskellige transportmidler i Europa.

Tallene er fra marts 2021, men er hér justeret, og opgjort i gram CO2-ækvivalenter per passager kilometer. Et A320 fly på en 500 km tur: 340 g CO2e per passager kilometer; A320 på en 1000 km tur: 270 g CO2e; en fossilbil: 111 g CO2e; en elektrisk bil: 26 g CO2e; internationalt højhastighedstog: 18 g CO2e; et internationalt konventionelt elektrisk tog: 12 g CO2e.

>> Se hvordan EEA-beregningerne er justeret her.

Forholdet mellem tog og fly på europæiske distancer (500 og 1000 km) er altså imellem  1 : 20 eller 1 : 25.

Dansk klimabelastning fra transporten

Vejtransporten er stadig den største belastning, men flytrafikken kommer lige bagefter, med seneste RFI-korrektion på 3,0 er flyene oppe på 39% af klimabelastningen fra transport i, samt til/fra Danmark i 2018. Kilden er UNFCCC, og vi har alene ganget flyenes CO2-udledning med 3 for at få det rigtige billede.

Flyvningens særlige effekter ved at brænde flybrændsel af  højt oppe i atmosfæren (Radiative Force Index RFI)

Den ekstra klimaskadelige virkning kunne man kalde en “klimaaccellerator”, og faktoren er nok et sted mellem 2 og 4, man skal gange det direkte CO2-udslip med for at få flyenes virkelige indflydelse på klodens opvarmning.  Denne faktor overses bevidst eller ubevidst af industrien og fly-venlige politikere. I henhold til nyeste forskning er RFI på 3,0 (Lee et al, Sept. 2020) og altså ikke 2 som i filmen ovenfor. Forskningen er i december 2020 bakket op af den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA), der anerkender, at luftfartens indvirkning på klimaet er cirka tre gange så stort som CO2 alene: De ikke-CO2-relaterede påvirkninger, hovedsageligt påvirkning fra cirrusskyer og NOx, er generelt dobbelt så dårlige for klimaet som CO2’en i sig selv.

Se vores oversigt over de videnskabelige beregninger for RFI

Diagrammet er fra NOAH

NÅR der tit ses forskellige beregninger om flyenes klima-effekt og forholdet mellem at køre i tog og fly i Europa, skyldes det først og fremmest om man har eller ikke har inddraget klimaaccelleratoren (RFI).

Regnestykket er altså for klimapåvirkning først CO2 forholdet, gange med RFI. 1 : (18 x 3,0), dvs. forholdet mellem tog og fly i Europa er retteligen 1 : 54.

Dernæst kan forskelle i beregninger skyldes om flyrejsen inkluderer en mellemlanding (eller to). Mellemlandinger betyder omveje og betyder ekstra store CO2-udslip. Men det er ikke kun starter, der betyder noget. Flyvning i stor højde giver også anledning til store CO2-udslip, og derfor er populære flymål i Amerika og i Asien – også uden mellemlandinger – også særdeles klimaskadelige. Se detaljer herom i vores oversigt.

Den østrigske Finance & Trade Watch har udgivet publikationen “The Illusion of Green Flying” som er glimrende læsning.
Transport & Environment afholdt i starten af 2018 en videnskabelig konference om flyvningens skadelige virkninger. Materialet herfra giver et udmærket overblik.

Bliver transportsektoren grønnere?

Går det i den rigtige retning, og kan sektoren leve op til Parisaftalen mål om kun en stigning på 2 grader i år 2100? Nej, desværre.
Læs de dystre forudsigelser i OECD’s rapport ITF Transport Outlook 2019. Herfra kommer nedenstående kurve:

Kilde: Eurostat

FLYVETURE FRA DANMARK VAR FØR CORONA I EU-TOP
I 2018 var der ud fra danske lufthavne 6 flyveture per danske indbyggere. Det er langt over EU-gennemsnittet på 2,2.

Statistikken dækker over udrejser, så der tælles ikke dobbelt. Statistikken siger IKKE at det er danskere alene, der flyver. Det er naturligvis ikke tilfældet. Tallene inkluderer ikke transitpassagerer, så der flyver flere passagerer via Danmark, end statistikken siger. Men statistikken gør det rigtigste: Viser hvor mange passagerer der går fra dansk landjord og op på en flyvetur.

– Tallene dækker naturligvis over at der også er rigtig mange udlændinge, der flyver fra Danmark, ligesom mange danskere flyver hjem fra lufthavne i udlandet.

Danmarks topplacering er meget tankevækkende. Og så høje tal må simpelthen undgås efter corona.

I Europa er det igen miljøagenturet, der holder øje med udviklingen i flyvningen. Se i Aviation and shipping — impacts on Europe’s environment

Industrien er selv meget optimistisk om deres tekniske forbedringer i flyflåden:

Peeters, P., Higham, J., Kutzner, D., Cohen, S. & Gössling, S. (2016). Figur 3.

Figuren viser flyenes forbedrede brændstofeffektivitet i procent per år (sort kurve) i forhold til de faktiske udledninger (grå kurve, inkl. vækst af flyvning). Læs mere om dette her.

Flyvning (næsten) afgiftsfri

Når du på denne hjemmesides forside øverst til højre ser dagsprisen på jetfuel i Københavns Lufthavn, så er prisen så lav, fordi luftfarten i praksis ikke betaler afgifter og ikke betaler moms for deres fossile brændstof.

Brændstoffet er i princippet med i EU’s CO2 kvote handelssystem. Men det er sådan indrettet at kun en ganske lille del af jetfuel omfattes, og betalingen er meget lille, fordi der populært sagt er al for mange kvoter i omsætning, så prisen bliver meget lille.

Grundet øget efterspørgsel er kvotepriserne i 2019 øget:

Det er dog stadig en lille afgift, og kun en afgift på en lille del af flybrændstoffet.

Grafik fra NOAH, hvor du også kan læse mere.

>> Se også vores særlige afsnit om flybeskatning

Flyvning er blevet billigere og billigere

Kilde: Travelmarket.dk

Men bliver flyvningen ikke mere bæredygtig?

Tekniske forbedringer: Jo, flyene bliver lidt mere effektive per passagerkilometer med nye og større modeller, ligesom andre transportmidler bliver mere effektive. Men flyene bliver ikke grønnere nær nok i takt med stigningen i flyvningen.

Biobrændsler: Palmeolie er basis for erstatninger for de kendte flyjet brændsler. Men jordkloden kan ikke levere palmeolie eller andre vegetabilske til alle flyene. Vi har simpelthen ikke landbrugsjord nok til den slags. Se politisk opsamling herom fra en række miljø-ngo’ere. Se mere om palmeolie (på dansk)

>> Oversigt over hvad der op og ned om biobrændsler

“Rigtige” e-fuels eller “Power to X” er derimod vejen frem for flyene. Her opsamles CO2 ud af atmosfæren, blandes med brint fra elektrolyse fra vedvarende energi, og der kan komme et energitæt, flydende brændsel ud af det. Det findes ikke i dag og ligger ud i fremtiden, og det bliver dyrt per liter. Mindst tre gange dagsprisen for jetfuel i dag.

>> Fact-sheet fra Transport & Environment om e-fuels

T&E har en tendens til at overse de enorme mængder (grøn) energi, der skal bruges for at fremstille e-fuels. Deres fact-sheet forekommer derfor noget urealistisk, for nogen skal betale regningen for den gevaldige ekstra mængde vindmølle- eller solcellestrøm, der skal tilvejebringes – alt mens der sandelig ikke er nok grøn strøm til rådighed for den øvrige grønne omstilling.

Kompenserende CO2-opsamling: Skal vores overforbrug give anledning til at jord i u-landene skal binde CO2 fra atmosfæren som aflad på vores flyvning? Opsamling i form af skovrejsning tager lang tid, mens skaden ved at hælde CO2 ud i atmosfæren sker her og nu. Det er tilmed meget tvivlsomt om beplantningsprojekter rundt om i verden, har nogen synderlig virkning. De skal også plejes og passes enormt længe før man kan sige at det virker. Og prisen er sat urealistisk lav. Tro ikke på de programmer, der findes! Se denne udmærkede lille film om hvorfor klima-aflad fx ved flyvning er meget problematisk. Og se vores side klimakompensation.

El-fly eller hybridfly: Batterier af kendt teknologi kan ikke lagre energi nok og samtidig være lette nok til at drive et fly. Eksperimentelle fly kan flyve med solceller og andre eksperimentelle små fly kan uden tvivl komme til at flyve på batterier. Men det er foreløbig sympatiske tankekasteller.

Bevar Jordforbindelsen siger: Forureneren skal selv nå sine reduktionsmål på egen jord. Skal andre sektorer “betale” for flyvningen, må det ske på hjemmebane. Alt andet er en uskik, der ikke kendes i andre dele af energi-politikken.

Læs også artiklen om “7 myter om flyvningen”

Hvem flyver mest?

Tallene viser at vores del af verden flyver meget mere end 3. verden. Og internt i landene så er det de mest velhavende, der flyver mest. Og det meste af flyvningen er af social karakter (“for sjov”); mens forretningsrejser og den slags fylder relativt mindre.

>> Se danske tal for indkomstgrupper og flyveadfærd

>> Se Danmarks Statistik om det samme emne

En samlet redegørelse for flyvningen, der ligner den ovenstående (men er noget længere) har Concito lavet i januar 2019. Læs den hér.

Back To Top
X