skip to Main Content

En byge af gode spørgsmål om evt. udvidelse af CPH

En Byge Af Gode Spørgsmål Om Evt. Udvidelse Af CPH

SF’s transportordfører Anne Valentina Berthelsen har d. 3. og 4.4. 2020 stillet transportministeren en række spørgsmål. Nu venter vi i spænding på svarene. Embedsmændene får travlt.

NU (d. 12.6.) er der kommet svar, se vores gennemgang.

TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 422: Spm. om, hvad de sundhedsmæssige konsekvenser af partikel- og støjforurening fra Københavns Lufthavn er for de borgere, som bor, arbejder eller går i skole/daginstitution i nærheden af lufthavnen i dag.
Læs dokumentet
TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 423: Spm. om, hvor meget yderligere partikel- og støjforurening den planlagte udvidelse af Københavns Lufthavn vil medføre for borgerne bosat i området omkring lufthavnen, på Amager, samt for borgerne i Storkøbenhavn i øvrigt, når den er bygget færdig og taget fuldt i brug.
Læs dokumentet
TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 424: Spm. om, hvilke sundhedsmæssige konsekvenser den øgede partikel- og støjforurening vil have for borgerne bosat i området omkring lufthavnen, på Amager samt i Storkøbenhavn i øvrigt, når udvidelsen af Københavns Lufthavn er bygget færdig og taget fuldt i brug, og hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser vil dette have i form af f.eks. tabte leveår, nedsat arbejdsevne, øgede sundhedsudgifter m.v. set i forhold til i dag.
Læs dokumentet
TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 425: Spm. om, hvor meget den samlede globale udledning af klimagasser vil stige som følge af den planlagte udvidelse af Københavns Lufthavn.
Læs dokumentet
TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 426: Spm. om ministeren vil redegøre for, om fastholdelse af den nuværende kapacitet i Københavns Lufthavn vil føre til øget flytrafik fra andre lufthavne både nationalt og internationalt, herunder specificere om dette samlet set vil medføre en stigning i udledningen af klimagasser fra flytrafik.
Læs dokumentet
TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 427: Spm. om, hvordan udvidelsen af Københavns Lufthavn påvirker Danmarks mulighed for at nå vores 70 pct.- reduktionsmålsætning i 2030.
Læs dokumentet
TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 428: Spm. om, i hvilket omfang udvidelsen af Københavns Lufthavn vil medvirke til en øget efterspørgsel på flyrejser i Danmark og i Europa, og hvilken påvirkning på efterspørgslen på flyrejser i Danmark og i Europa samlet set vil det have, såfremt lufthavnen ikke udvides som planlagt.
Læs dokumentet
TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 429: Spm. om, hvordan ministeren ser på den nyligt afsagte dom, som erklærer udvidelsen af Heathrow Airport uforenelig med efterlevelsen af Parisaftalen, og mener ministeren, at en lignende stillingtagen til udvidelsen af Københavns Lufthavn er relevant i Danmark.
Læs dokumentet
TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 430: Spm. om, hvordan ministeren vurderer den aktuelle situation for luftfart i Europa, efter at udvidelser af lufthavne i hhv. Heathrow, Rom, Stansted, Bristol og Marseille er blevet standset af de lokale myndigheder med klima- og miljøpåvirkningsmæssige begrundelser.
Læs dokumentet
TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 431: Spm. om, hvor stor en andel af brændstoffet til de fly, som letter fra Københavns Lufthavn, der vil kunne komme fra electrofuels i 2030, og hvilke investeringer vil det kræve at maksimere andelen af brændstof, som kommer fra electrofuels, i 2030.
Læs dokumentet
TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 432: Spm. om ministeren vil redegøre for, om det er realistisk, at anvendelse af electrofuels, elfly eller anden teknologi i 2030 vil kunne reducere de samlede globale klimagasudledninger, som flytrafikken til og fra Københavns Lufthavn medfører, hvis der samtidig tages højde for en eventuel stigning i flytrafikken, som udvidelsen af Københavns Lufthavn medfører.
Læs dokumentet
TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 433: Spm. om ministeren mener, at det er muligt at lade udvidelsen af Københavns Lufthavn og igangsættelsen af de forskellige etaper i byggeriet afhænge af politisk fastsatte milepæle inden for den grønne omstilling.
Læs dokumentet
TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 434: Spm. om, hvilke tiltag Københavns Lufthavn har igangsat og forventer at igangsætte indtil 2030 for at nedbringe lufthavnens klimabelastning, samt hvor stor en reduktion i lufthavnens udledning af klimagasser, som disse tiltag vil medføre.
Læs dokumentet
TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 435: Spm. om det er realistisk at opnå en emissions-fri flytrafik i 2050, sådan som Københavns Lufthavn i sin klimastrategi fra marts 2019 (“Københavns Lufthavn starter året med klimasatsning”, den 21. maj 2019, www.cph.dk) har sat mål for.
Læs dokumentet
TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 436: Spm. om, hvilke afledte trængselsproblemer der vil være for Storkøbenhavn som følge af udvidelsen af Københavns Lufthavn, og hvad vil det koste at afhjælpe den trængsel.
Læs dokumentet
TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 437: Spm. om, hvor stor en andel af flyrejserne til og fra Københavns Lufthavn udgøres af transport i forbindelse med job, uddannelse, internationalt samarbejde og vidensarbejde, og hvor stor en stigning i denne andel af flyrejserne sammenholdt med den samlede stigning i flyrejser forventer man i 2030.
Læs dokumentet
TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 438: Spm. om, hvilke alternativer der findes til at opfylde de nødvendige mobilitetsbehov, som udvidelsen af Københavns Lufthavn forsøger at imødekomme, med særlig vægt på alternativer til de korte og mellemlange flyrejser.
Læs dokumentet
TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 439: Spm. om ministeren vil redegøre for, hvilke muligheder vi har for at begrænse den samlede efterspørgsel på flytransport.
Læs dokumentet
TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 440: Spm. om, hvordan en passagerafgift på flyrejser i og fra Danmark vil påvirke efterspørgslen på flyrejser og den forventede stigning i denne frem til 2030, såfremt nævnte passagerafgift udgør hhv. 60 kr. for flyrejser i indenrigsfly og i EU, 200 kr. for mellemlange flyrejser til f.eks. Istanbul, og 400 kr. for transkontinentale flyrejser til f.eks. New York, medregnet en afgiftsstørrelse på det halve for børn, og hvad vil en eventuel påvirkning på efterspørgslen.
Læs dokumentet
TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 441: Spm. om, hvor stort er behovet for kapacitetsudvidelse af Københavns Lufthavn, baseret på det forventede antal flyrejser til og fra lufthavnen i 2030, 2040 og 2050.
Læs dokumentet
TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 442: Spm. om ministeren vil redegøre for, om det er muligt at få en ekstern part til at vurdere behovet for kapacitetsudvidelse i Københavns Lufthavn.
Læs dokumentet
TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 443: Spm. om, hvordan Københavns Lufthavn har beregnet den forventede stigning i efterspørgslen på flyrejser frem til 2030, som de baserer deres udvidelse og kapacitetsbehovet for denne på.
Læs dokumentet
TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 444: Spm. om, hvor meget udvidelsen af Københavns Lufthavn vil koste hhv. staten, kommunerne og regionerne, herunder de omkostninger som følger af statens ejerandel, samt udgifter til udvidelse af infrastruktur i nærområdet som f.eks. de foreslåede udbygninger af banelinjer, motorvej og Østlig Ringvej.
Læs dokumentet
TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 445: Spm. om, hvem der tjener penge på udvidelsen af Københavns Lufthavn, og hvor meget tjener de.
Læs dokumentet
TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 446: Spm. om ministeren vil foretage en samlet samfundsøkonomisk konsekvensvurdering af udvidelsen af Københavns Lufthavn.
Læs dokumentet
TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 447: Spm. om, hvilke muligheder ministeren ser for at ændre lovgivningen, så klima-, miljø-, sundheds- og trængselspåvirkning spiller en større rolle for, om der kan udstedes de nødvendige tilladelser til udvidelse af infrastruktur, herunder den aktuelle udvidelse af Københavns Lufthavn.
Læs dokumentet
TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 448: Spm. om ministeren vil redegøre for anlægsomkostningerne ved forskydning og afkortning af Københavns Lufthavns tredje bane, som ifølge debatindlægget “Udvidelsen af Københavns Lufthavn er en del af vores bæredygtige omstilling” bragt på www.information.dk den 8. januar 2020, har til formål at gøre plads til mere moderne fly, som støjer mindre og udleder mindre CO2.
Læs dokumentet
TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 449: Spm. om ministeren vil redegøre for alle de dele af udvidelsen af Københavns Lufthavn, hvis hovedformål er modernisering og eventuel grøn omstilling, samt disses anlægsudgifter sammenholdt med de dele af udvidelsen af Københavns Lufthavn, hvis hovedformål er at imødekomme en forventet stigning i efterspørgslen på flyrejser, samt disses anlægsudgifter.
Læs dokumentet
TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 450: Spm. om, hvad er anlægsudgiften til udvidelsen af Københavns Lufthavn, såfremt udvidelsen udelukkende skal imødekomme en forventet stigning i efterspørgslen på flyrejser som følge af transport i forbindelse med job, uddannelse, internationalt samarbejde og vidensarbejde.
Læs dokumentet
TRU, Alm.del – 2019-20 – Spørgsmål 451: Spm. om ministeren vil redegøre for de økonomiske konsekvenser for staten, hvis lufthavnsudvidelsen gennemføres som planlagt, og flytrafikken falder frem mod 2030 som følge af passagerafgifter og/eller øget klimabevidsthed.
Læs dokumentet
This Post Has 2 Comments
 1. Mit navn er Søren Enghave Larsen, vi bor Skøjtevej 44, 270 Kastrup.
  Tak for indsatsen. Det er på høje tid der bliver foretaget uvildige analyser af forholdene omkring CPH.
  Jeg har følgende supplerende spørgsmål:
  CPH henholder udvidelsen af lufthavnen til en lov der pålægger CPH at imødekomme det behov samfundet måtte have. Spørgsmålet er så, hvor meget af den stigende trafik er direkte en konsekvens af et øget behov fra det danske samfund, og hvor meget er en stigning af transitpassagerer, der skal skifte fly i CPH.
  Det er jo kendt at 25% af indtægterne i CPH genereres i “TaxFree” og restauranter, hvorfor det er oplagt for CPH at fokuserer på flere transitpassagerer med ophold i CPH, men det vil blive på bekostning af samfundet omkring CPH, som allerede er voldsomt miljøbelastet med støj og partikelforurening fra fly, Øresundsmotorvejen, jernbane, metro og stigende trafik på villavejene, til og fra CPH.
  En betydelig andel af miljøbelastningen i nærområdet stammer fra fly på jorden, der taxier til og fra startbanerne. Andre lufthavne har indført el-drevne trucks til at transporterer fly til og fra startbanerne. Et andet tiltag vi har påpeget, er støjreduktion ved montering af støjabsorberende overflader på alle facader i stedet for hårde facader der kaster støjen tilbage, for så at lande i hovedet på lokalbefolkningen.

  Med venlig hilsen
  Søren Enghave Larsen
  Skøjtevej 44
  2770 Kastrup
  Tlf. 56 56 72 44
  Mail. enghavehegn@gmail.com

  1. Hej Søren!
   Selv tak. Du er velkommen til at blive aktiv i Bevar Jordforbindelsen, eller i CPH uden udvidelse. Der er altid noget at lave.
   Mvh. Poul

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bevar jordforbindelsen

Vi er flere, der skriver under dette navn.

Back To Top