skip to Main Content

En minister, der vil please luftfarten

En Minister, Der Vil Please Luftfarten

SF’s transportordfører Anne Valentina Berthelsen har tilbage i starten af april stillet transportminister Benny Engelbrecht (S) en lang række spørgsmål om udvidelsen af Københavns Lufthavn (CPH) og om luftfartens klimabelastning generelt.

Der er først kommet svar d. 12.6. Den lange svartid skyldes dels at flere ministerier er indblandet (Finansministeriet som med-ejer af lufthavnen), at CPH er blevet spurgt og ikke mindst at luftfarten har været forsinket med en såkaldt klimapartnerskabsrapport for luftfartens klimamæssige ambitioner både indenrigs- og udenrigs.

Besvarelserne tegner et billede af en transportminister, der vil beskytte luftfarten. Der tales om luftfartens (tilsyneladende) gode vilje til klima-reduktioner og sættes lid til at luftfarten selv kan opfylde regeringens målsætninger, men åbnes dog på klem for en lovgivning om CO2e-beskatning. Der tales om luftfartens positive indflydelse på økonomien.

Når luftfarten i sin klimapartnerskabsrapport taler om 30% reduktioner for udenrigstrafikken frem til 2030, så er det en billig manipulation, som vi tidligere har omtalt, da rapporten udkom. Der er ikke tale om 30% reduktioner, men derimod om 17% stigning i henhold til referenceåret 1990. Se vores detaljerede og kritiske anmeldelse af luftfartens klimarapport.

Udvidelsen af København er i det lovforberedende arbejde. Ministeren stiller sig ikke i vejen for denne proces ved at stille krav til flyvningens konsekvenser for klimaet. De to ting kobles ikke sammen. På den måde ligner planerne om en udvidelse af CPH tildelingen af licenser for olie- og gasudvinding i Nordsøen. Produktionskapacitet og de forventede klima-udledninger bliver ikke sat i sammenhæng.

Figenbladet er en luftfartslov, der er helt undtaget hensyn til klimaet. Rådet for Bæredygtig Trafik kritiserede i sin tid luftfartsloven, som blev stemt igennem af den tidligere blå regering.

Selvfølgelig skal klimaet indtænkes i investeringer i transportsektoren, sådan som ministeren også har nævnt det omkring den samlede infrastrukturplan for trafikanlæg, der forventes behandlet indenfor det næste års tid.

Det lovforberedende arbejde behøver jo ikke at føre til konkrete udvidelser af lufthavnens kapacitet. Men vedtages en ny lov til CPH’s tilfredshed, så overlader samfundet det til CPH at føre dansk klimapolitik – ganske uden hensyn til danske internationale forpligtigelser og uden at regeringen kan gribe ind, hvis udviklingen ikke går som sektoren rosenrødt (selv) forudser.

Ministerens svar er interessante, fordi at de tegner et billede af den gældende socialdemokratiske politik på området. De mange spørgsmål og svar er noget forvirrende, så vi har tilladt os at udvælge de vigtigste. Det er op til læseren at vurdere om ovenstående korte konklusioner er dækkende.

Spørgsmål 426

Københavns Lufthavn er forpligtet til løbende at tilpasse kapaciteten i lufthavnen til efterspørgslen. Det er en forpligtelse, som Folketinget i medfør af Lov om luftfart har pålagt Københavns Lufthavn. Det er derfor ikke muligt inden for det nuværende lovgrundlag af fastlåse kapaciteten i lufthavnen.

(…) Det er desuden ikke ønskeligt, at flytrafik flyttes fra Københavns Lufthavn til andre lufthavne, som ikke har samme, høje klimaambitioner som Danmark. Den danske luftfartsbranche, herunder Københavns Lufthavn, har sat et ambitiøst mål om, at luftfarten skal være klimaneutral i 2050. Som en del af luftfartens klimapartnerskab med regeringen har branchen fremlagt en køreplan for at opfylde den nationale målsætning om at reducere Danmarks samlede CO2- udslip med 70 pct. inden 2030. Her er udbygningen af Københavns Lufthavn også vigtig, så lufthavnen kan tage imod nye og mere moderne flytyper, som er mindre CO2-belastende.

427

Luftfartens klimapartnerskab har fremlagt en ambitiøs køreplan for luftfartssektoren i Danmark, der ifølge branchen vil medføre en CO2-reduktion i indenrigsflytrafikken i Danmark på mere end 70 pct. i 2030 i forhold til 1990, og en reduktion i CO2-udledningen udenrigsflytrafikken på omkring 30 pct. i forhold til 2017.

429

(Parisaftalen) Det er ikke op til mig som transportminister at afgøre, om de danske domstole skal tage stilling til udbygningen af Københavns Lufthavn.

430

Luftfarten i Europa og globalt står over for en stor udfordring de kommende år. At rejse er blevet en så central del af vores kultur, at det er svært at se en verden for sig, hvor der ikke er plads til flytrafik. Flytrafikken skal dog være grønnere, og den opgave har regeringen og luftfartsbranchen påtaget sig. I modsætning til den tidligere borgerlige regering, som udarbejdede en ellers udmærket luftfartsstrategi, som dog ikke omtalte klimaet med et enkelt ord, har den socialdemokratiske regering sat en meget ambitiøs klimamålsætning om at reducere Danmarks samlede CO2-udledning med 70 pct. i 2030. Her spiller luftfarten naturligvis en rolle, og derfor har regeringen også indgået et særskilt klimapartnerskab med luftfartsbranchen. Jeg ser derfor en fremtid for mig, hvor luftfarten bliver grønnere og grønnere. Der vil altid være behov for luftfart, fordi luftfart kan noget, som ingen andre transportformer kan.

435

(Klimapartnerskabsrapport) Det er derfor min forståelse, at den danske luftfartsbranche mener, at det er realistisk at opnå en emissionsfri flytrafik i 2050, såfremt betingelserne kan realiseres.

437

Jeg er ikke bekendt med, at der findes konkrete opgørelser over hver enkelt rejses hovedformål i Københavns Lufthavn. Københavns Lufthavn har dog oplyst, at omkring en tredjedel af passagerer i 2019 var forretningsrejsende.

438

(Substitutter til flyvning) Om en anden transportform kan betragtes som en reel substitutionsmulighed, afhænger derfor i meget høj grad af den rejsendes præferencer og formål. Endeligt er det værd at nævne det samarbejde, der er mellem Danmark, Sverige og Tyskland vedr. etablering af grænseoverskridende nattog, som potentielt kan igangsættes fra 2022. Det er dog for tidligt at konkludere, hvilken substituerende effekt det vil have i forhold til flytrafikken.

439

Det er min holdning, at vi i udgangspunktet ikke skal begrænse luftfarten, men i stedet arbejde målrettet på at gøre den grønnere, og vi skal derfor finde løsninger, der skaber CO2-reduktioner og samtidig tager hensyn til den sociale balance, sunde offentlige finanser og erhvervslivet vækst og konkurrencevilkår. Regeringens klimapartnerskab for luftfart har taget en ambitiøs tilgang, der kan medføre CO2-reduktioner i både indenrigs- og udenrigsluftfarten, og jeg ser frem til at indgå i dialog med Folketingets partier om, hvordan vi kan nedbringe CO2-udledningen fra flytrafikken.

440

Det er op til Københavns Lufthavn at vurdere om ændringer i passagergrundlaget, vil være en hindring for planerne om udbygning af lufthavnen. Udgangspunktet for udbygningen er, at der bygges i takt med, at efterspørgslen stiger. Anlæg af en ny terminal tager mange år, så lufthavnen vil skulle igangsætte tilvejebringelsen af ny kapacitet i god tid, inden det reelle kapacitetsbehov opstår. Hvis lufthavnen og luftfartsmarkedet generelt kigger ind i en fremtid, hvor passagerer stopper med at købe flybilletter, så antager jeg, at Københavns Lufthavn naturligvis vil genoverveje sine udbygningsplaner.

441

(Behovet for kapacitetsudvidelse i CPH) Københavns Lufthavn ansøgte i december 2019 om tilladelse til at ensrette tværlandingsbanen i forbindelse med lufthavnens udbygningsplan. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er i gang med at behandle lufthavnens ansøgning. Før styrelsens behandling er afsluttet, er det kun Københavns Lufthavn, der er bekendt med det forventede kapacitetsbehov.

Luftfartsselskabernes internationale sammenslutning, IATA, forventer en passagervækst i Europa på 2 pct. årligt frem til 2037, mens lufthavnenes brancheorganisation, ACI, forventer en passagervækst på 3 pct. årligt i perioden 2017- 2040.

Hvis man fremskriver antallet af passagerer i Københavns Lufthavn med 2,5 pct. årligt, vil lufthavnen i 2042 have omkring 55 mio. passagerer. Hvis man sætter forventninger ned og fremskriver med lidt under 2 pct. årligt, vil lufthavnen i 2042 have omkring 47 mi0. passagerer. I perioden 1992-2017 har passagervæksten ligget på 1,9 pct. årligt.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at når man taler om trafikvækst, er det ikke blot antallet af passagerer, der er afgørende for kapaciteten. Det er i højere grad trafikmønstret; altså om væksten ligger i eller uden for de travle perioder, størrelse på flyene og udnyttelse af flyenes sædekapacitet, der er determinerende for kapaciteten.

Endelig er det klart, at luftfartsbranchens trafikprognoser må forventes at se markant anderledes ud i kølvandet på COVID-19 pandemien, hvor der stort set ikke har været nogen rejseaktivitet på globalt plan. De endelige effekter af COVID-19 pandemien på lufthavnens forventninger til fremtiden er jeg ikke bekendt med.

445

(Hvem tjener penge?) Det danske samfund tjener rigtig mange penge på at have en international knudepunktslufthavn. Luftfarten vurderes at bidrage med 30-57 mia. kr. i samfundsøkonomisk værdi grundet den internationale tilgængelighed, som luftfarten sikrer; altså at vi kan bevæge os hurtigt og effektivt rundt i EU og resten af verden. Luftfarten har derfor stor betydning for den økonomiske vækst og beskæftigelsen i Danmark.

I forbindelse med udbygningen af Københavns Lufthavn vil en lang række anlægsvirksomheder og deres medarbejdere, underleverandører og samarbejdspartnere tjene penge på de opgaver, som de måtte blive bedt om at udføre.

Såfremt efterspørgslen på flyrejser stiger i fremtiden, vil der generelt blive ansat mere personale i luftfartsbranchen. Disse ansatte vil således tjene penge på at arbejde i lufthavnen.

446

(Samlet samfundsøkonomisk konsekvensvurdering) Transport- og Boligministeriet foretager ikke samfundsøkonomiske analyser af private virksomheders udbygningsplaner. I forbindelse med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen myndighedsbehandling af Københavns Lufthavns ansøgning om udbygning af lufthavnen udarbejdes en trafikal- og økonomisk analyse. Såfremt Transportudvalget ønsker det, kan jeg bede Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om på et møde at orientere udvalget om analysens resultater.

451

(Er det overhovedet en god investering at udvide CPH?) Statens ejerskab af Københavns Lufthavn varetages af Finansministeriet. Derfor har jeg forelagt spørgsmålet for finansministeren, som har oplyst følgende:

”Københavns Lufthavne A/S er et børsnoteret aktieselskab. Den danske stat er aktionær med en ejerandel på 39,2 pct. og kan derfor ikke udtale sig nærmere om konkrete investeringsprojekter, herunder de økonomiske forudsætninger.”

Her er oversigt over alle spørgsmål og svar:

Endeligt svar på spørgsmål 423: Spm. om, hvor meget yderligere partikel- og støjforurening den planlagte udvidelse af Københavns Lufthavn vil medføre for borgerne bosat i området omkring lufthavnen, på Amager, samt for borgerne i Storkøbenhavn i øvrigt, når den er bygget færdig og taget fuldt i brug, til transportministeren 12.06.2020 Læs dokumentet 
Endeligt svar på spørgsmål 425: Spm. om, hvor meget den samlede globale udledning af klimagasser vil stige som følge af den planlagte udvidelse af Københavns Lufthavn, til transportministeren 12.06.2020 Læs dokumentet 
Endeligt svar på spørgsmål 426: Spm. om ministeren vil redegøre for, om fastholdelse af den nuværende kapacitet i Københavns Lufthavn vil føre til øget flytrafik fra andre lufthavne både nationalt og internationalt, herunder specificere om dette samlet set vil medføre en stigning i udledningen af klimagasser fra flytrafik, til transportministeren 12.06.2020 Læs dokumentet 
Endeligt svar på spørgsmål 427: Spm. om, hvordan udvidelsen af Københavns Lufthavn påvirker Danmarks mulighed for at nå vores 70 pct.- reduktionsmålsætning i 2030, til transportministeren 12.06.2020 Læs dokumentet 
Endeligt svar på spørgsmål 428: Spm. om, i hvilket omfang udvidelsen af Københavns Lufthavn vil medvirke til en øget efterspørgsel på flyrejser i Danmark og i Europa, og hvilken påvirkning på efterspørgslen på flyrejser i Danmark og i Europa samlet set vil det have, såfremt lufthavnen ikke udvides som planlagt, til transportministeren 12.06.2020 Læs dokumentet 
Endeligt svar på spørgsmål 429: Spm. om, hvordan ministeren ser på den nyligt afsagte dom, som erklærer udvidelsen af Heathrow Airport uforenelig med efterlevelsen af Parisaftalen, og mener ministeren, at en lignende stillingtagen til udvidelsen af Københavns Lufthavn er relevant i Danmark, til transportministeren 12.06.2020 Læs dokumentet 
Endeligt svar på spørgsmål 430: Spm. om, hvordan ministeren vurderer den aktuelle situation for luftfart i Europa, efter at udvidelser af lufthavne i hhv. Heathrow, Rom, Stansted, Bristol og Marseille er blevet standset af de lokale myndigheder med klima- og miljøpåvirkningsmæssige begrundelser, til transportministeren 12.06.2020 Læs dokumentet 
Endeligt svar på spørgsmål 433: Spm. om ministeren mener, at det er muligt at lade udvidelsen af Københavns Lufthavn og igangsættelsen af de forskellige etaper i byggeriet afhænge af politisk fastsatte milepæle inden for den grønne omstilling, til transportministeren 12.06.2020 Læs dokumentet 
Endeligt svar på spørgsmål 434: Spm. om, hvilke tiltag Københavns Lufthavn har igangsat og forventer at igangsætte indtil 2030 for at nedbringe lufthavnens klimabelastning, samt hvor stor en reduktion i lufthavnens udledning af klimagasser, som disse tiltag vil medføre, til transportministeren 12.06.2020 Læs dokumentet 
Endeligt svar på spørgsmål 435: Spm. om det er realistisk at opnå en emissions-fri flytrafik i 2050, sådan som Københavns Lufthavn i sin klimastrategi fra marts 2019 (“Københavns Lufthavn starter året med klimasatsning”, den 21. maj 2019, www.cph.dk) har sat mål for, til transportministeren 12.06.2020 Læs dokumentet 
Endeligt svar på spørgsmål 436: Spm. om, hvilke afledte trængselsproblemer der vil være for Storkøbenhavn som følge af udvidelsen af Københavns Lufthavn, og hvad vil det koste at afhjælpe den trængsel, til transportministeren 12.06.2020 Læs dokumentet 
Endeligt svar på spørgsmål 437: Spm. om, hvor stor en andel af flyrejserne til og fra Københavns Lufthavn udgøres af transport i forbindelse med job, uddannelse, internationalt samarbejde og vidensarbejde, og hvor stor en stigning i denne andel af flyrejserne sammenholdt med den samlede stigning i flyrejser forventer man i 2030, til transportministeren 12.06.2020 Læs dokumentet 
Endeligt svar på spørgsmål 438: Spm. om, hvilke alternativer der findes til at opfylde de nødvendige mobilitetsbehov, som udvidelsen af Københavns Lufthavn forsøger at imødekomme, med særlig vægt på alternativer til de korte og mellemlange flyrejser, til transportministeren 12.06.2020 Læs dokumentet 
Endeligt svar på spørgsmål 439: Spm. om ministeren vil redegøre for, hvilke muligheder vi har for at begrænse den samlede efterspørgsel på flytransport, til transportministeren 12.06.2020 Læs dokumentet 
Endeligt svar på spørgsmål 440: Spm. om, hvordan en passagerafgift på flyrejser i og fra Danmark vil påvirke efterspørgslen på flyrejser og den forventede stigning i denne frem til 2030, såfremt nævnte passagerafgift udgør hhv. 60 kr. for flyrejser i indenrigsfly og i EU, 200 kr. for mellemlange flyrejser til f.eks. Istanbul, og 400 kr. for transkontinentale flyrejser til f.eks. New York, medregnet en afgiftsstørrelse på det halve for børn, og hvad vil en eventuel påvirk… 12.06.2020 Læs dokumentet 
Endeligt svar på spørgsmål 441: Spm. om, hvor stort er behovet for kapacitetsudvidelse af Københavns Lufthavn, baseret på det forventede antal flyrejser til og fra lufthavnen i 2030, 2040 og 2050, til transportministeren 12.06.2020 Læs dokumentet 
Endeligt svar på spørgsmål 442: Spm. om ministeren vil redegøre for, om det er muligt at få en ekstern part til at vurdere behovet for kapacitetsudvidelse i Københavns Lufthavn, til transportministeren 12.06.2020 Læs dokumentet 
Endeligt svar på spørgsmål 443: Spm. om, hvordan Københavns Lufthavn har beregnet den forventede stigning i efterspørgslen på flyrejser frem til 2030, som de baserer deres udvidelse og kapacitetsbehovet for denne på, til transportministeren 12.06.2020 Læs dokumentet 
Endeligt svar på spørgsmål 444: Spm. om, hvor meget udvidelsen af Københavns Lufthavn vil koste hhv. staten, kommunerne og regionerne, herunder de omkostninger som følger af statens ejerandel, samt udgifter til udvidelse af infrastruktur i nærområdet som f.eks. de foreslåede udbygninger af banelinjer, motorvej og Østlig Ringvej, til transportministeren 12.06.2020 Læs dokumentet 
Endeligt svar på spørgsmål 445: Spm. om, hvem der tjener penge på udvidelsen af Københavns Lufthavn, og hvor meget tjener de, til transportministeren 12.06.2020 Læs dokumentet 
Endeligt svar på spørgsmål 446: Spm. om ministeren vil foretage en samlet samfundsøkonomisk konsekvensvurdering af udvidelsen af Københavns Lufthavn, til transportministeren 12.06.2020 Læs dokumentet 
Endeligt svar på spørgsmål 447: Spm. om, hvilke muligheder ministeren ser for at ændre lovgivningen, så klima-, miljø-, sundheds- og trængselspåvirkning spiller en større rolle for, om der kan udstedes de nødvendige tilladelser til udvidelse af infrastruktur, herunder den aktuelle udvidelse af Københavns Lufthavn, til transportministeren 12.06.2020 Læs dokumentet 
Endeligt svar på spørgsmål 448: Spm. om ministeren vil redegøre for anlægsomkostningerne ved forskydning og afkortning af Københavns Lufthavns tredje bane, som ifølge debatindlægget “Udvidelsen af Københavns Lufthavn er en del af vores bæredygtige omstilling” bragt på www.information.dk den 8. januar 2020, har til formål at gøre plads til mere moderne fly, som støjer mindre og udleder mindre CO2, til transportministeren 12.06.2020 Læs dokumentet 
Endeligt svar på spørgsmål 449: Spm. om ministeren vil redegøre for alle de dele af udvidelsen af Københavns Lufthavn, hvis hovedformål er modernisering og eventuel grøn omstilling, samt disses anlægsudgifter sammenholdt med de dele af udvidelsen af Københavns Lufthavn, hvis hovedformål er at imødekomme en forventet stigning i efterspørgslen på flyrejser, samt disses anlægsudgifter, til transportministeren 12.06.2020 Læs dokumentet 
Endeligt svar på spørgsmål 450: Spm. om, hvad er anlægsudgiften til udvidelsen af Københavns Lufthavn, såfremt udvidelsen udelukkende skal imødekomme en forventet stigning i efterspørgslen på flyrejser som følge af transport i forbindelse med job, uddannelse, internationalt samarbejde og vidensarbejde, til transportministeren 12.06.2020 Læs dokumentet 
Endeligt svar på spørgsmål 451: Spm. om ministeren vil redegøre for de økonomiske konsekvenser for staten, hvis lufthavnsudvidelsen gennemføres som planlagt, og flytrafikken falder frem mod 2030 som følge af passagerafgifter og/eller øget klimabevidsthed, til transportministeren 12.06.2020 Læs dokumentet 
This Post Has One Comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bevar jordforbindelsen

Vi er flere, der skriver under dette navn.

Back To Top