skip to Main Content

Udbygningslov pixibogsudgave: Flere fly fra lufthavnen i Kastrup – uden hensyn til klima og miljø

Udbygningslov Pixibogsudgave: Flere Fly Fra Lufthavnen I Kastrup – Uden Hensyn Til Klima Og Miljø

Regeringen har fremsat en udbygningslov for Københavns Lufthavn (CPH).

Loven vil give den privatejede CPH lov til at øge antallet af passagerer fra det maks. på 30 mio., som lufthavnen nåede i 2018, til 40 mio. og endda op til svimlende 55 mio. Det vil blive en slags rammelov, så lufthavnen selv kan disponere over ombygninger, så de passer til deres egne planer. Uværdigt og en katastrofe for dansk klimapolitik. Se høringssvar fra syv organisationer.

Lidt facts om udbygningsloven, som den ser ud

CPH har anbefalet Trafikstyrelsen et scenarie for “den mest effektive håndtering af fremtidens passagervækst” gennem en ”nordlig udbygning”, hvor der etableres standpladser og terminalkapacitet i det nordvestlige område. Dette kræver en afkortning af den såkaldte tværbane. Det anbefalede scenarie er ikke muligt inden for det nuværende lovgrundlag. Derfor en ny udbygningslov.

Udbygningsloven lægger sig i kølvandet på den politiske aftale fra julen 2021. Lovforslaget til ny udbygningslov er kortfattet (to sider) og bemærkningerne fylder 30 sider. Høringsfristen 26.2. er passeret og Bevar Jordforbindelsen har indgivet høringssvar sammen med seks andre organisationer.

Bemærk at der også findes et (noget længere) dokument fra COWI bestilt og betalt af CPH, der kaldes en miljøvurdering med høringsfrist 22.3. Se selv!

Ikrafttrædelse af loven skal være 1.7. i år. Vi kender ikke datoer for behandlingen i Folketinget. Det kan være fra april-juni 2023.

Der er som forventet desværre ingen klima-krav knyttet til udbygningsloven, og det gøres klart, at [De klimamæssige konsekvenser af lovforslaget vil blive uddybet yderligere baseret på den kommende miljøvurdering.] (lovforslagets parentes, s. 19). Pga ordsammenfaldet må man tro at den miljøvurdering, lovforslaget henviser til, er den som CPH har betalt COWI til at lave.

– Man bruger lufthavnsloven som murbrækker for øget kapacitet: Københavns Lufthavne A/S’ hovedformål skal således være at eje, drive og udbygge flyvepladsen, og selskabet skal gennemføre den udbygning af flyvepladsen, som er nødvendig for at fremme og sikre afviklingen af lufttrafikken til og fra Danmark. Københavns Lufthavne A/S skal derudover bl.a. sikre, at flyvepladsen til enhver tid opfylder Danmarks behov for nationale og internationale, herunder interkontinentale, trafikforbindelser ved at kunne tilbyde den nødvendige kapacitet med hensyn til afvikling af lufttrafik. Side 7.

På side 4 står der om kapaciteten: Passagervæksten stiller nye krav til Københavns Lufthavns indretning og faciliteter i terminal- og standpladsområdet for at understøtte en effektiv drift og service for flyselskaber og passagerer.

Længere nede på side 4 står der om udvidelse af kapaciteten: »Luftfartsstrategi for Danmark« fra 2017 (…) behandler udvidelses­planerne for Københavns Lufthavn, Kastrup, der vil gøre lufthavnen i stand til at håndtere op mod 40 mio. passagerer om året.

Lufthavnen har selv i deres planer talt om udvidet kapacitet til 55 mio. passagerer om året.

– Tværbanen har været et stridspunkt. Nu skærer ministeren igennem: Tværbanen sikrer en meget høj grad af operationsmuligheder fra lufthavnen og bidrager derfor til, at lufthavnen kan have en høj regularitet. Det er på grund af tværbanen, med meget få undtagelser, altid muligt at operere fra Københavns Lufthavn, Kastrup. En afkortning af tværbanen og en heraf følgende udbygning af nordafsnittet vil resultere i, at banen alene kan benyttes til landinger fra og starter mod Øresund. Det vil således ikke længere være muligt at foretage landinger fra og starter i nordvestlig retning via tværbanen og dermed ind over København. Det vil i praksis betyde, at der ikke vil kunne foretages landinger på bane 12 og starter på bane 30. Side 10.

– Den øgede fleksibilitet for arealanvendelsen i Københavns Lufthavn, Kastrup, der ønskes etableret med nærværende lovforslag som led i at understøtte lufthavnens udvikling som trafikknudepunkt for flytrafik i Nordeuropa, skal ske med respekt for miljømæssige hensyn. Samtidigt skal der i miljøbeskyttelsesmæssig sammenhæng lægges stor vægt på behovet for en optimal drift af lufthavnens aktiviteter. Det er ikke hensigten med lovforslaget at ændre på forholdet til de miljømæssige aspekter ved udvikling af lufthavnen i forhold til de, der gør sig gældende under den nugældende udbygningslov. Side 5.

Der står faktisk her, at der ikke er nogen som helst intentioner om at stramme miljøkravene for at gøre dem mere tidssvarende eller imødekomme naboernes ønsker.

– Både Fingerplanen, støjcirkulæret, kommuneplantillæg og lokalplanen vil skulle ændres ved en vedtagelse af nærværende lovforslag. Side 14.

– Transportministeren kan efter forhandling med ministeren for landdistrikter og miljøministeren fastsætte de nærmere regler for varetagelse af miljøhensyn i forbindelse med drift og udvikling af Københavns Lufthavn, Kastrup. Side 2.

Denne formulering er også kryptisk. Vil den betyde at offentligheden, og kommunerne ikke vil få indflydelse?

Klima- og miljøvurdering fra COWI (udarbejdet for CPH)

I kapitel 11 (s. 68) skriver COWI: “I tråd med Klimaloven har Københavns Lufthavn dog sat sig yderligere mål om, at alt drift og transport til og fra lufthavnen skal være emissionsfri i 2030, mens alle lufthavnens aktiviteter, herunder flytrafikken, skal være emissionsfri i 2050“.

På s. 86 i notatet skriver de endvidere:

Realiseringen af planen ændrer på disponeringen af funktioner indenfor lufthavnsområdet men vil ikke afstedkomme øget beflyvning af lufthavnen. Planen er et led i den videre udvikling af lufthavnen, der jævnfør kapitel 11 omfatter en emissionsfri lufthavn i 2030 og emissionsfri flytrafik i 2050. Denne langsigtede udvikling er i overensstemmelse med klimaloven.” 

Der findes ingen politisk forhandlet eller vedtaget klimahandlingsplan for luftfarten. I maj 2020 fremlagde sektoren ellers et udspil hertil men det blev ved udspillet. De mål, som omtales i “miljøvurderingen”, står derfor alene for CPH’s vegne og CPH har i den sammenhæng ingen som helst handle- eller sanktionsret overfor operatørerne eller indflydelse på beskatning mv.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Bevar jordforbindelsen

Vi er flere, der skriver under dette navn.

Back To Top